Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarter-mile /'kwɔ:təmail/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) cuộc chạy đua một phần tư dặm

    * Các từ tương tự:
    quarter-miler