Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarter sessions /'kwɔ:təse∫nz/  

  • tòa xét xử hàng quý (với quyền hạn hạn chế, trước đây)

    * Các từ tương tự:
    quarter sessions