Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarter day /'kwɔ:tədei/  

  • Danh từ
    ngày đầu quý (khi đến kỳ trả lương)