Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarter binding /'kwɔ:tə,baindiɳ/  

  • Danh từ
    sự đóng (sách) gáy da (không đóng da ở các góc)