Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt qt) quác (đơn vị đo lường bằng 2 panh, tức 1,14 lít)
  put a quart into a pint pot
  cố nhét vào (một chỗ quá hẹp); cố làm một việc không thể nào làm được; lấy thúng úp voi

  * Các từ tương tự:
  quartan, quartation, quarter, quarter binding, quarter day, quarter hour, quarter sessions, quarter sessions, quarter-fight