Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quarantine /'kwɒrənti:n/  /'kwɔ:rənti:n/

 • Danh từ
  sự cách ly kiểm dịch; thời gian cách ly kiểm dịch
  kept in quarantine for a week
  bị cách ly kiểm dịch một tuần lễ
  Động từ
  cách ly để kiểm dịch
  bị cách ly để kiểm dịch vì bệnh dại

  * Các từ tương tự:
  quarantine flag