Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quantify /'kwɒntifai/  

  • Động từ
    (-fied)
    xác định số lượng
    the cost of the flood damage is impossible to quantify
    thiệt hại do lụt gây ra không thể nào xác định được số lượng là bao nhiêu