Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (cũ hoặc tu từ)
    nốc từng hơi dài
    quaff off a glass of beer
    nốc từng hơi dài cạn hết cốc bia