Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quadruplet /'kwɒdru:plet/  /kwɒ'dru:plet/

  • Danh từ
    (cũng khẩu ngữ quad) (thường số nhiều)
    trẻ sinh tư