Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quadrature /'kwɔdrətʃə/  

 • Danh từ
  (toán học) phép cầu phương
  quadrature of the circle
  phép cầu phương một vòng tròn
  (thiên văn học) vị trí góc vuông
  phép cầu phương
  q. of a circle phép cầu phương một hình tròn