Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quadrangular /kwɒ'dræŋgjʊlə[r]/  

  • Tính từ
    [có] hình tứ giác