Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quadrangle /'kwɒdræŋgl/  

  • Danh từ
    hình tứ giác
    sân trong (hình tứ giác, bốn phía là các tòa nhà lớn, như ở trường đại học Oxford)