Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quadragenarian /kwɔdrədʤi'neəriən/  

  • Tính từ
    bốn mươi tuổi
    Danh từ
    người bốn mươi tuổi