Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chập bốn (dây)