Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giàn hỏa thiêu (để thiêu xác)

    * Các từ tương tự:
    pyrene, pyrenocarp, pyrenoid, pyrenophore, pyrethrum, pyretic, Pyrex, pyrexia, pyrexial