Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puzzler /'pʌzlə[r]/  

  • Danh từ
    người làm rối trí
    việc gây rối trí
    that question is a real puzzler
    vấn đề đó quả là một vấn đề gây bối rối