Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puzzlement /'pʌzlmənt/  

  • Danh từ
    sự rối trí; tình trạng rối trí