Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puzzledom /'pʌzldəm/  

  • Danh từ
    tình trạng bối rối, tình trạng khó xử