Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

putty-medal /'pʌti'medl/  

  • Danh từ
    phần thưởng nhỏ (cho một công việc nhỏ)
    you deserve a putty-medal
    cậu đáng được một phần thưởng nhỏ