Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

putty knife /'pʌti,naif/  

  • Danh từ
    dao gắn mát tít