Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thể thao)
  gậy gẩy bóng vào lỗ gôn
  người gẩy nhẹ bóng vào lỗ gôn
  Danh từ
  (Mỹ)
  như potter
  xem potter

  * Các từ tương tự:
  putterer