Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

push-over /'pʊ∫əʊvə[r]/  

 • Danh từ
  (lóng)
  việc dễ ợt; việc dễ như chơi
  winning that match was a push-over
  thắng cuộc thi đấu ấy là việc dễ như chơi
  dễ lôi kéo; người dễ thuyết phục
  getting money from her is easeyshe's a push-over
  lấy tiền của bà ta dễ thôi, bà ta là một người dễ thuyết phục lắm