Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ số nhiều
  dây thắt ví tiền, dây thắt hầu bao
  to hold the purse-strings
  nắm giữ hầu bao; nắm việc chi tiêu
  to tighten the purse-strings
  tằn tiện, thắt chặt hầu bao
  to loosen the purse-strings
  ăn tiêu rộng rãi, mở rộng hầu bao