Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purse-proud /'pə:spraud/  

  • Tính từ
    vây vo vì giàu có, hợm mình vì giàu có