Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purse-bearer /'pə:s,beərə/  

  • Danh từ
    người giữ tiền, người giữ quỹ (của người khác, của công ty)