Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purposelessness /'pə:pəslisnis/  

  • Danh từ
    sự không có mục đích, sự vô ích
    sự không chủ định, sự không chủ tâm