Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purposelessly /'pɜ:pəslisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có mục đích