Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác pureness)
  sự sạch, sự tinh khiết
  test the purity of water
  thử độ sạch của nước
  sự trrong
  purity of sound
  sự trong của âm thanh
  sự trong trắng (của tâm hồn…)
  sự trong sáng (của ngôn ngữ…)