Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giỏ (đựng hoa quả)
    strawberries cost 60p a punnet
    dâu tây giá 60 xu một giỏ