Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punishingly /'pʌni∫iŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] mệt ngoài;[một cách] bị yếu sức
    [một cách] nghiêm trọng