Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  làm mệt nhoài, làm sức yếu
  punishing climb to the hill
  cuộc leo lên đồi làm mệt nhoài
  nghiêm trọng
  a punishing defeat
  thất bại nghiêm trọng, thất bại nặng
  Danh từ
  cuộc thua nặng; mối hại năng
  my boots have taken quite a punishing recentlyI need a new pair
  giày ống của tôi mới đây bị hỏng rất nặng, tôi cần một đôi mới

  * Các từ tương tự:
  punishingly