Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punishable /'pʌni∫əbl/  

 • Tính từ
  có thể bị trừng phạt, có thể bị trừng trị; đáng trừng phạt, đáng trừng trị
  punishable by death
  có thể bị [trừng phạt bằng] tội chết
  giving false information is a punishable offence
  cho tin láo là một tội có thể bị trừng phạt