Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punishability /pʌniʃə'biliti/  

  • Danh từ
    tính đáng trừng phạt, tính đáng trừng trị; tình trạng có thể bị trừng phạt, tình trạng có thể bị trừng trị