Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lỗ châm (ở săm xe…)
  I got a puncture on the way and arrived late
  dọc đường lốp se tôi bị châm thủng và tôi đến trễ
  Động từ
  châm thủng; bị châm thủng
  puncture a tyre
  châm thủng lốp xe
  puncture an abscess
  chích một áp-xe
  (nghĩa bóng) làm xẹp, làm xì hơi
  tính kiêu căng của nó đã [bị] xì hơi rồi

  * Các từ tương tự:
  punctured