Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctuality /,pʌŋkt∫ʊ'æləti/  

  • Danh từ
    sự đúng giờ