Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punch-drunk /,pʌnt∫drʌηk/  

  • Tính từ
    đờ người ra (vì bị đấm dữ, nói về võ sĩ quyền Anh)
    (nghĩa bóng) mụ đi (vì làm việc quá sức)