Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puma /'pju:mə/  

  • Danh từ
    (động vật) (cách viết khác cougar; mountain lion)
    báo sư tử