Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mạch đập; mạch
  the patient has a weak pulse
  bệnh nhân có mạch yếu
  bắt mạch cho ai
  xung động
  máy phát ra những xung động âm thanh
  have (keep) one's finger on the pulse
  xem finger
  Động từ
  (cách viết khác pulsate) đập (tim)
  (+ through) đập (xuyên suốt)
  tin đó làm cho máu đập mạnh xuyên suốt các tĩnh mạch của anh ta
  (+ through) rộn ràng (xuyên suốt)
  cuộc sống rộn ràng xuyên suốt một thành phố lớn
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  hạt đỗ đậu; cây đỗ đậu
  đỗ đậu là một nguồn protêin tốt cho những người ăn chay

  * Các từ tương tự:
  pulseless, pulser