Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    không có mạch đập; không có sinh khí