Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật)
    ròng rọc, puli

    * Các từ tương tự:
    pulley-block