Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người kéo, vật kéo, máy kéo
    ngựa không chịu cương