Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ pull-off)
    bãi đỗ xe dọc đường