Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pull-through /'pulθru:/  

  • Danh từ
    (quân sự) dây thông giẻ lau nòng súng