Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tờ rời (của một tạp chí, có thế lấy riêng ra)
    a pull-out supplement
    phụ trương