Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pull-hauly /'pulihɔ:l/  

  • Tính từ
    (hàng hải) kéo đầy
    Danh từ
    (hàng hải) sự kéo đầy