Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (hàng hải) kéo đầy

    * Các từ tương tự:
    pull-hauly