Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự kéo lùi, vật cản lại, ảnh hưởng kéo lùi lại, hoàn cảnh làm chậm tiến
    cái để kéo lùi