Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pugnacity /pʌg'næsəti/  

  • Danh từ
    tính thích đánh nhau; tính hay gây gổ