Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puff-puff /'pʌf'pʌf/  

  • Danh từ
    (số nhiều) máy phụt phụt, xe phụt phụt