Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

puff-box /'pʌfbɔks/  

  • Danh từ
    hộp phấn có nùi bông thoa